कसे पोहचाल

मुंबई ते कड्यावरील श्रीगणपती देवस्थान,आंजर्ले

मुंबई-पेण-महाड-पोलादपूर-खेड-दापोली-आंजर्ले

पुणे ते कड्यावरील श्रीगणपती देवस्थान,आंजर्ले

पुणे-भोरफाटा-पोलादपूर-खेड-दापोली-आंजर्ले