संपर्क

कड्यावरील श्रीगणपती देवस्थान,आंजर्ले

मुर्डी-आंजर्ले खडीपुलमार्गे कड्यावरील गणपती मंदिर मार्ग, आंजर्ले, महाराष्ट्र ४१५७१४

मंदिरातील फोन : ७४४७८१६७२८

ई-मेल: contact@anjarleganpatimandir.com